Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Wonen moet voor iedereen mogelijk, maar ook betaalbaar zijn

Als Dorpspartij zijn we blij met de nieuwe woonvisie 2020-2024 en bijbehorende lokale regelgeving die moet leiden tot meer betaalbare woningen (sociale koop en sociale huur). Op 9 juli ligt het stuk voor in de raadsvergadering.

De woonvisie is gebaseerd op actuele ontwikkelingen op de woningmarkt en op de woonbehoefte van inwoners. Met partijen als makelaars, woningcorporatie Goed Wonen en zorgpartijen (bijvoorbeeld Zorgboog, dorpsondersteuners, werkgroepen zorg, de Zorgcoöperatie Gemert, GGZ, Stichting CASA, SMO), is overleg geweest.

De woonvisie is het kader voor de plannen die ontwikkelaars van bouwprojecten willen realiseren. Met de woonvisie en de verordeningen (lokale regelgeving) gaat de gemeente sturen op de gewenste woningtypes in een plan. De visie geeft de gemeente de mogelijkheid om binnen een overeenkomst de locatie en aantallen af te dwingen bij een ontwikkelaar. Dus niet alleen dure vrijstaande woningen die de ontwikkelaar het meeste opleveren, maar een mix van betaalbare en duurdere woningen voor huur en koop.

De Dorpspartij heeft altijd gepleit voor meer sturing en regie op de woningbouwplannen. We gaan sturen op betaalbare woningen in onze gemeente. Zeker nu we als gemeente bijna geen gronden meer in eigen bezit hebben, maar gronden veelal in eigendom zijn van projectontwikkelaars. Dat maakt het juist nu belangrijk om via regelgeving te sturen op meer betaalbare woningen.

Concreet gaat het om afspraken over een minimaal % sociale koop- en huurwoningen (in diverse prijsklasses). Voor sociale huur (minder dan €737,14 per maand ) is dat bijvoorbeeld in de voorliggende woonvisie 30% aan woningen die gebouwd moeten worden. En voor betaalbare koopwoningen in de prijsklassen van onder de €200.000 is dat 15% wat daarvoor in een plan gebouwd moet worden. Hierop sturen is belangrijk voor bijvoorbeeld de doelgroep starters: mensen die voor het eerst gaan kopen. Voor met name jonge gezinnen is het woningaanbod namelijk nog relatief duur en hiermee wordt dit wel aantrekkelijker.

Toename van woonbehoeften ouderen.
Ook neemt de groep 65-plussers de komende jaren verder toe. Zij blijven steeds vaker en langer zelfstandig wonen. Het is noodzakelijk de voorraad “levensloopbestendige woningen” te vergroten door het aanpassen van bestaande woningen of door nieuwbouw.

Wat wij een goede denkwijze en ontwikkeling vinden is de introductie van “gemengde woonvormen”. Met aandacht voor ontmoeting en er kan geclusterde en betaalde zorg worden verleend. Deze gemengde woonvorm kan in alle kernen gecreëerd worden. En om dit succesvol te laten zijn zou ook de huisvesting van jongeren in de kernen gefaciliteerd kunnen worden. Als voorbeeld: daar waar tien ouderen naast elkaar wonen die hun vuilnis niet buiten kunnen zetten moet je wat regelen. Waar het om een gemengde woonvorm gaat zijn er dan jongeren in de buurt die dat soort klussen en andere klussen over kunnen nemen. Er zijn in het land voorbeelden waarbij jongeren goedkoper wonen in ruil voor ondersteuning bij de in hetzelfde gebouw wonende ouderen.

Kortom, sturen op betaalbare woningen voor iedereen.

Sterk op inhoud

Namens de fractie Dorpspartij,

Henk van Eck