Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Werken moet lonen: bestrijding armoede onder gezinnen

Ja, helaas zijn er ook binnen onze gemeente mensen die door allerlei omstandigheden in een uitkeringssituatie  terecht zijn gekomen. Maar hoe kom je er weer uit?

De Dorpspartij vindt het belangrijk dat mensen die in de bijstand zitten zo passend en snel mogelijk begeleid worden vanuit de uitkeringssituatie naar werk. Dit is de taak van ons werkbedrijf Senzer. Ook als betaald werk geen optie is, wordt bekeken of passend vrijwilligerswerk geleverd kan worden.

Wij willen dat werk loont. Mensen die vanuit de uitkering aan het werk gaan, mogen er niet op achteruit gaan juist omdat ze aan het werk gaan. Dit kan nu nog de situatie zijn, omdat mensen als ze aan het werk gaan weer boven een bepaalde inkomensgrens komen en gekort worden op toeslagen, waardoor ze netto nog minder overhouden dan in de bijstand. Dit heet de “armoedeval”. Dat kan niet de bedoeling zijn en mag wat de Dorpspartij betreft niet voorkomen.

Daarom heeft het college via wethouder Steeghs (Dorpspartij) nieuwe lokale regels opgesteld: de zogenaamde Verordening individuele inkomenstoeslag Gemert-Bakel 2020. In deze lokale regels zijn aanpassingen aangebracht, die een armoedeval voorkomen. De Dorpspartij heeft hierover eerder een motie ingediend, en met deze maatregel wordt hier invulling aan gegeven.

Zo komen gezinnen eerder in aanmerking voor de gezinstoeslag dan tot nu toe het geval is, en wordt het percentage dat men mag verdienen om voor de werktoeslag in aanmerking te komen verhoogd. Hierdoor ontstaat eerder financiële ruimte voor gezinnen en wordt uitstroom naar werk beloond.

De Dorpspartij staat voor een stevige bestrijding van armoede. De komende periode wordt extra ingezet op bestrijding van armoede onder gezinnen. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving.

Sterk op de inhoud!

Namens de fractie Dorpspartij,

Henk van Eck