Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Wat is het ‘Beleidskader Sociaal Domein’ eigenlijk?

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 13 december 2018 werd er gevraagd om de notitie ,,beleidskader sociaal domein” vast te stellen.
Sociaal domein is de term die men gebruikt voor alle gebieden op gemeentelijk sociaal beleid: jeugdzorg, Wmo (huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding) welzijn, onderwijs, werk en inkomen (bijstand en participatie), gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering.
Er werd een beleidsplan Sociaal Domein voorgelegd aan de gemeenteraad, voor de periode 2019-2023. De Dorpspartij heeft gevraagd om scherpe doelen. Dat is nodig om goed te kunnen kijken of we het goede doen voor de mensen en om te kunnen bijsturen als dat nodig is.

Op verschillende gebieden van het Sociaal Domein is niet voorspelbaar, wat je kan verwachten aan hulpvragen (wanneer krijgt iemand behoefte aan ondersteuning, hoe zwaar dan en hoe lang duurt dat), zoals bijvoorbeeld voor zorg en uitkeringen. Het is wel belangrijk om daar zoveel mogelijk grip op te krijgen, zeker ook omdat de Rijksoverheid verschillende van deze taken over heeft gedragen aan de gemeente met onvoldoende budget.
In de praktijk betekent dit dat er een goede samenwerking moet zijn tussen verschillende organisaties binnen onze gemeente. Zo kan met minder geld toch goede ondersteuning geboden worden door wijkteams, werkgroepen zorg, dorpsraden, Stichting Goed Wonen, LEV-groep, GGD, Zorgboog en Senzer.

De gemeente werkt wijk- en dorpsgericht. De gemeente telt 9 werkgebieden (6 dorpskernen en 3 wijken in kern Gemert). Er is jaarlijks een zogenaamde ‘wijkfoto’, die aangeeft hoe de wijk eruit ziet op bepaalde gebieden, zoals de verdeling ouderen/jongeren, wonen, zorgbehoefte. De bedoeling is dat de wijkteams hierop actie ondernemen. Een belangrijke rol hierbij heeft de dorpsondersteuner die binnen de wijk problemen signaleert en bepaalde vragen snel oppakt. Deze vragen worden besproken in de wijkteams, de werkgroepen zorg, de dorpsraden, de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), de Zorgcoöperatie, adviesgroep Werk en inkomen en de adviesgroep Sociaal Domein. Het kan gaan om een individuele vraag of om een wijkgerichte aanpak. Tweemaal per jaar wordt met de kartrekkers en regisseurs van de wijkteams geëvalueerd hoe het ervoor staat en wat verbeterd dient te worden.
Vorig jaar hebben we als Dorpspartij ook gepleit voor een duidelijke samenwerkingsvorm tussen de huisartsen en de opvoedondersteuners en de motie ‘Grip op jeugdzorg’ ingediend. Opvoedondersteuners zijn professionals die worden ingeschakeld bij ondersteuning van jeugdigen.
Deze samenwerking heeft nu ook duidelijk gestalte gekregen en dit zien we ook terug in het uitvoeringsplan. Opvoedondersteuners worden door middel van spreekuren en gepland overleg met huisartsen meteen ingeschakeld met als doel gepaste zorg te bieden. Onnodige doorverwijzingen naar de 2e lijn (specialistische jeugdzorg) worden door middel van deze werkwijze voorkomen. Over de samenwerking en de resultaten zijn de huisartsen tevreden.

Een van de uitgangspunten van het beleidskader is dat niemand tussen de wal en het schip mag vallen. Dat onderschrijven wij als Dorpspartij van harte.

Henk van Eck
Dorpspartij, ‘Sterk op de inhoud’