Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Verkiezingen 2018

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. Op 21 maart aanstaande is het zover. Voor de Dorpspartij ben ik deze verkiezingen uw lijsttrekker. Samen met onze kandidaten heb ik er zin in!

Waarom voor mij de Dorpspartij?
Met de Dorpspartij ben ik min of meer opgegroeid. Mijn vader was een van de oprichters van onze partij. Bij ons thuis werd aan de keukentafel en op verjaardagen heel vaak gesproken over zaken die in onze gemeente gebeurden en wat er beter of anders kon. Pas na het overlijden van mijn vader in 1992, ben ik echt politiek actief geworden, omdat ik enerzijds in zijn voetsporen wilde treden, anderzijds omdat het politieke klimaat van die tijd niet fijn was en er nauwelijks naar de mensen werd geluisterd. Ik vond dat ik iets moest doen om dat tij te keren. Mede dankzij de invloed die de Dorpspartij de afgelopen jaren heeft kunnen uitoefenen is het politieke klimaat op dit moment goed en constructief.

Wat is er dan zo bijzonder aan de Dorpspartij?
De Dorpspartij is een partij die tussen de mensen staat. Die staat voor directe en open communicatie. De Dorpspartij vindt dat het haar taak is om mensen te verbinden in plaats van kloven te slaan. Op basis van inhoud en gezond verstand moeten we het gesprek met elkaar blijven voeren om overeenkomsten en oplossingen te zoeken, én uit te voeren. In plaats van telkens tegenstellingen te creëren en daardoor maar niet vooruitkomen. De Dorpspartij zoekt liever eerst het gesprek op, dan meteen de confrontatie. We schuwen deze laatste overigens niet, als het gaat om het nemen van beslissingen in het belang van onze inwoners.

Wat is de drive om door te gaan?
Wat in gang gezet is de afgelopen jaren, onder invloed van de Dorpspartij, werpt nu langzaam zijn vruchten af. Desondanks is er in onze gemeente nog veel te doen: zijn er nog steeds zaken die beter of anders kunnen. Hoe de Dorpspartij over een aantal onderwerpen denkt – en wat er volgens ons nog moet gebeuren – leest u in dit programma.

Uw stem telt en is belangrijk!
Met uw stem kan de Dorpspartij nog meer waarmaken. Laat hem dan ook duidelijk doorklinken in het stemhokje op 21 maart aanstaande. Want daarna houdt het voor ons niet op, maar begint het pas!

Wilmie Steeghs
lijsttrekker De Dorpspartij

 

 

Sterk op de inhoud!
Verkiezingsprogramma Dorpspartij Gemert-Bakel 2018-2022

Samenvatting
De Dorpspartij is een lokale partij die luistert naar de inwoners en hen verbindt. We zijn koersvast en positief; we handelen op basis van inhoudelijke argumenten. De Dorpspartij kiest voor een ruimhartig sociaal beleid; we zetten in op het voorkomen van armoede en het realiseren van warme ondersteuning van inwoners die zorg nodig hebben. We kiezen voor een heldere financiële koers; onze spaarpot is op orde en de kosten en baten zijn in evenwicht.

We willen dat het goed wonen en leven is in Gemert-Bakel. Daarom investeren we in een voorzieningenniveau dat op peil is; denk aan duurzame onderwijsgebouwen, een nieuw zwembad en een gewaagde recreatieve publiekstrekker. Om goed te kunnen leven in onze gemeente is een gevarieerd woningaanbod belangrijk; jong en oud moeten zich thuis voelen in Gemert-Bakel en de hoeveelheid steen en groen moet in evenwicht zijn. Hiervoor moet de gemeente de regie pakken. Dat geldt ook voor de benodigde omslag naar een gezonde leefomgeving en een duurzame agrarische bedrijfsvoering. Als gemeente moeten we (spel)regels opstellen, verduidelijken en handhaven. Hiervoor zijn extra inzet en geld nodig. Wat betreft de bereikbaarheid van de gemeente willen we bestaande knelpunten aanpakken; ontsluiting van Gemert op de A50 en de N279. We willen ondernemers en investeerders verleiden op basis van ons onderscheidend vermogen en aantrekkelijke uitstraling. Ten slotte hebben we oog voor herbestemming van onze monumenten met respect voor historie.

Bij alle thema’s staat voor de Dorpspartij steeds overeind: financiën op orde, nu investeren op de inhoud.

‘Sterk op de inhoud!’

Het hele Verkiezingsprogramma van de Dorpspartij leest u hier!
Hier leest u de kernpunten van de Dorpspartij per thema.