Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Tegen bouw op een historische plek: De Kleikampen

In de raadsvergadering van 11 november 2021 werd het agendapunt “het bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied, herziening april 2021”, waarin opgenomen de ontwikkellocatie De Kampen18 en Kleikampen ongenummerd in Gemert, behandeld.

In dit plan is het de bedoeling dat de varkensstallen op de Kampen 18 worden gesloopt en de daarmee vrijkomende ruimte- voor ruimte titel ingezet wordt voor een ruimte voor ruimte woning aan de Kleikampen ongenummerd te Gemert.

De Dorpspartij is van mening dat op de oude akker ten noordwesten van de kom van Gemert achter De Haag geen verdere bebouwing moet worden toegestaan. De Haag was in de 12 eeuw de omheining van het oude domeingoed van de heren van Gemert. De Haag is vanaf die tijd de rand van de bebouwing van de kern Gemert geweest, een historische situatie die gehandhaafd moet worden. Toevoegen van bebouwing aan de noordzijde en de westzijde van De Haag moet achterwege blijven om de structuur niet te verstoren. Bebouwing toevoegen op die oude akker in het landelijk gebied achter De Haag is niet gewenst en schept ons inziens ook een precedent voor meer bebouwing achter de Haag.

De Dorpspartij vindt het saneren van varkensstallen op de Kampen 18 zeer wenselijk. Daarom diende de Dorpspartij een amendement om dit plan als volgt te wijzigen.

Namelijk de opgenomen wijziging(bouwen Kleikampen) van het bestemmingsplan niet vast te stellen en in plaats daarvan een voorstel aan de raad voor te leggen om het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat op de locatie Kampen 18 te Gemert de bouw mogelijk is van 1 tot 3 Ruimte voor Ruimte woningen.

De fracties VVD – Fractie Vogels – Sociaal Gemert-Bakel en D66 steunden het amendement. Helaas stemden het CDA en de Lokale Realisten tegen dit amendement, waardoor het oorspronkelijke deel van het bestemmingsplan alsnog werd vastgesteld. Hierdoor wordt in principe de bouw van die woning op de Kleikampen mogelijk, tenzij de Raad van State een bezwaarmaker in het gelijk stelt.

Namens de fractie Dorpspartij,

Stan van Kollenburg