Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij

Waar het om draait is dat de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van werkbedrijf Senzer voor de komende jaren sluitend gemaakt moet worden en dat daar ingrijpende maatregelen voor genomen moeten worden.

Een aantal maanden geleden werd duidelijk dat ons werkbedrijf Senzer veel minder geld zou krijgen om mensen vanuit de uitkering aan het werk te helpen. Een bezuinigingsoperatie dreigde. De Dorpspartij heeft aan wethouder Steeghs in de commissievergadering van mei 2019 gemeld dat wij absoluut niet willen bezuinigen op de dienstverlening aan mensen in een uitkeringssituatie die we aan het werk moeten helpen. En ook niet op de begeleiding van schoolverlaters vanuit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Dat vindt de Dorpspartij onverteerbaar. Deze kwetsbare doelgroep moeten we juist maximaal ondersteunen, zodat zij niet direct als ze 18 jaar worden in een uitkeringssituatie belanden.

Wat de Dorpspartij betreft moest Senzer kritisch kijken naar haar eigen organisatie en bedrijfsvoering. Het gaat economisch goed en er zijn minder bijstandsuitkeringen. Er wordt niet bezuinigd op de dienstverlening, er wordt niet bezuinigd op begeleiding van kwetsbare groepen zoals de schoolverlaters van het praktijkonderwijs.

Wel wordt er gesneden in de eigen organisatie van Senzer, dit betreffen 42 banen in de ondersteuning (via natuurlijke afvloeiing), maar de dienstverlening aan onze inwoners blijft ongemoeid. De spaarpot die we gezamenlijk hebben opgebouwd en ook bedoeld is om lastige tijden op te vangen wordt ingezet. Dat maakt dat we als gemeente de eerst komende twee jaar geen geld van de gemeenschap toevoegen aan Senzer.

Als we kijken naar het maatregelenpakket wat er ligt om 7,2 miljoen euro te bezuinigingen, dan constateren wij dat wethouder Steeghs die opdracht heel goed begrepen heeft. Er wordt dan ook niet bezuinigd op de dienstverlening, er wordt niet bezuinigd op begeleiding van kwetsbare groepen zoals de schoolverlaters van het praktijkonderwijs. Wel wordt er gesneden in de eigen organisatie van Senzer en wordt de reserve ingezet die ook bedoeld is om lastige tijden op te vangen. Ook is meegenomen in onze begroting dat we vanaf 2021 extra gaan bijdragen om niet opnieuw geconfronteerd te worden met een tekort op de begroting.

We ondersteunen de ambitie van het college en van het uitvoeringsorgaan Senzer om iedere inwoner te voorzien van passende arbeid of zinvolle activiteiten, zodat ze mee kunnen doen in de maatschappij. Senzer heeft eerder al aangegeven dat ze meer vanuit de “omgekeerde toets” willen gaan werken. Dit betekent dat ze in de benadering meer uitgaan van wat iemand kan en wil en waar men hulp bij nodig heeft en minder vanuit “druk”. Als er op verschillende levensgebieden belemmerende factoren zijn dan moet er overleg en samenwerking zijn met andere instanties, zodat aan alle voorwaarden voldaan kan worden om iemand in staat te stellen mee te laten doen in de maatschappij. Het is voor zowel de inwoners als voor de gemeente immers belangrijk dat er zo min mogelijk mensen in een uitkeringssituatie terecht komen. Daar is mogelijk voor alle partijen “winst” te behalen.

Sterk op de inhoud!
Namens de fractie Dorpspartij,
Henk van Eck