Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Niet bezuinigen op begeleiding schoolverlaters van praktijkonderwijs

In de Commissie Sociaal Domein van 9 mei is gesproken over de financiële tegenvaller waar Senzer mee te maken krijgt. Senzer (voorheen Atlantgroep) is de organisatie, die voor de gemeente Gemert-Bakel en de omliggende gemeenten in de Peel, zorgt voor de uitvoering van de taken op het gebied van werk en inkomen. Zo heeft Senzer de opdracht om mensen in een uitkeringssituatie te begeleiden naar werk. En als betaald werk geen optie is, om te kijken of men een “tegenprestatie” kan leveren in de vorm van passend vrijwilligerswerk.

Door een herverdeling van de middelen door de rijksoverheid heeft Senzer vanaf dit jaar € 7,2 miljoen minder budget beschikbaar voor alle Peelgemeenten dan vorig jaar. De commissie Sociaal Domein is gevraagd om een reactie op de voorstellen die Senzer doet om het gat in de begroting op te vangen.

We bespreken hieronder de belangrijkste maatregelen en een reactie vanuit de Dorpspartij.

1. Senzer wil mogelijk bezuinigen op de begeleiding van schoolverlaters vanuit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Dat vindt de Dorpspartij onverteerbaar. Deze kwetsbare doelgroep moeten we juist maximaal ondersteunen, zodat zij niet direct als ze 18 jaar worden in een uitkeringssituatie belanden. We hebben dit ook in de commissie sociaal domein besproken, en dit zal worden toegevoegd aan de reactie naar Senzer.

2. Wat de Dorpspartij betreft moet Senzer kritisch kijken naar haar eigen organisatie en bedrijfsvoering. Het gaat economisch goed en er zijn minder bijstandsuitkeringen. Dat betekent ook dat er bezuinigd kan worden op de eigen organisatie van Senzer.

3. Er komt een nieuwe wet inburgering per 1 januari 2021. Hierin krijgen gemeenten meer dan nu een regietaak. In de nieuwe wet wordt sterk ingestoken vanuit werk en inkomen. Onderdeel van het traject is het leren beheersen van de Nederlandse taal op de werkvloer. Wij vinden het wenselijk dat de voorbereiding en uitvoering in de regio gezamenlijk wordt opgepakt. De Dorpspartij vindt het wenselijk dat Senzer hierin een voortrekkersrol gaat nemen. Hier kan zij meer opbrengsten uithalen.

4. Neem belemmeringen met betrekking tot toeleiding naar werk weg. Senzer wil volgens de participatiewet een verplichting op kunnen leggen aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt tot het opstarten van een professioneel hulpverleningstraject. Dit vraagt een goede samenwerking met verschillende instellingen (denk aan schuldhulpverlening, GGZ, verslavingszorg, scholingstraject enz.). Wij vinden het belangrijk dat Senzer dan via de “omgekeerd toets” uitgaat van wat iemand wel kan en wil. Iets aanbieden wat totaal niet aansluit geeft niet het gewenste resultaat en leidt tot frustratie

Sterk op de inhoud!
Namens de fractie Dorpspartij,
Henk van Eck