Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Respect voor vrijwilligers en werk

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 1 juni werd het ondernemingsplan van Senzer (voorheen Atlantgroep.) besproken De Dorpspartij vindt het belangrijk om het ondernemingsplan van Senzer op een tweetal punten aan te passen

Werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden in relatie tot vrijwilligerswerk
Na de invoering van de Participatiewet is het begrip arbeidsvermogen geïntroduceerd. Iemand heeft arbeidsvermogen als hij/zij voldoet aan een aantal criteria.
Senzer is van mening dat personen met een arbeidsvermogen van meer dan 30 % opgenomen moeten worden in een traject naar betaalde arbeid. Dat betekent in praktijk dat mensen die meer dan 4 uur vrijwilligerswerk kunnen doen en 1 uur goed geconcentreerd kunnen zijn over moeten gaan naar bemiddeling naar betaald werk(solliciteren e.d.).
Dit is een prima optie als dit mogelijk is. Het is ook voor te stellen vanuit de praktijk dat men te kwetsbaar is voor het functioneren in een betaalde baan met verwachtingen en eisen. Binnen het vrijwilligerswerk kan men wel goed functioneren omdat de druk dan minder groot is. Denk bijvoorbeeld aan mensen met psychische problematiek. De stelling van Senzer gaat dus niet op. Via `maatwerk’ moet daar goed gekeken worden. Ook voor de 60+ categorie die moeilijk aan het werk kan komen en nu wel vrijwilligerswerk doet en daarvoor ‘bestraft’ gaan worden door weer in een werktraject te komen. Nadat ze bijvoorbeeld vooraf al heel veel te horen hebben gekregen na een sollicitatie; ‘U past niet binnen het profiel’. Men gaat 10 keer nadenken om voor een bepaald aantal uren vrijwilligerswerk te gaan doen, omdat dit
‘bestraft’ gaat worden, met alle mogelijke consequenties van dien. Minder maatschappelijke participatie en het verliezen van vrijwilligerskrachten binnen de verenigingen/organisaties. Via de voorgestelde wijzigingen van de Dorpspartij hebben alle partijen unaniem het voorstel gesteund om dit criterium niet op deze manier te formuleren omdat dit te eng is. Het uitgangspunt is, dat het criterium van 4 uur vrijwilligerswerk niet per definitie betekent dat men automatisch bemiddeld wordt naar een betaalde baan, de persoonlijke omstandigheden worden hierin meegewogen.

Toewerken naar een betaalde baan.
Het blijkt in praktijk wanneer mensen vanuit een uitkeringssituatie aan het werk gaan dat ze dan minder aan inkomsten hebben dan daarvoor, dat is uiteraard een absurde situatie is. Dit ontstaat door het verlies of verlaging van extra inkomensondersteuning voor de lage inkomens, zoals de huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, bijzondere bijstand of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Bovendien krijgt men extra kosten als men gaat werken. ( zoals wervings- en reiskosten} De overstap naar werk levert dan niet meer aan inkomen op, sterker nog, iemand gaan er financieel op achteruit. Dit heet de zogenoemde ,,armoedeval-problematiek”. Wij vinden dat dit absoluut niet kan en er moet goed nagedacht worden hoe dit in (lokale) regelingen op te vangen is. Deurne doet dat door een werktoeslag te geven om dit te voorkomen. Dit is een goede prikkel om mensen te motiveren voor een betaalde baan! Wij vinden dat we ook dat Gemert-Bakel hier maatregelen voor moet nemen om dit te voorkomen Alle partijen hebben ook dit unaniem ondersteund.

Henk van Eck