Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Proeftuin Elsendorp moet er zijn voor alle inwoners van Elsendorp

Wat is nu de Proeftuin Elsendorp.
Inwoners, ondernemers uit Elsendorp, de gemeente, de provincie en het waterschap hebben in 2016 de handen ineen geslagen om samen een nieuwe visie voor Elsendorp te ontwikkelen. Dit om de leefbaarheid in binnen- en buitengebied van Elsendorp te versterken, verpaupering door leegstand tegen te gaan en op de juiste plekken ruimte te maken voor kleinschalige en duurzame bedrijvigheid, wonen en recreatie. Vreemd blijft dat de grootste belangenvertegenwoordiger van de ondernemers in het buitengebied de Z.L.T.O. buiten deze Proeftuin is gehouden.

Tot zover alle mooie intenties.
Nu de plannen uitgewerkt zijn en het bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen blijkt de kille werkelijkheid.

Als Dorpspartij zetten wij allereerst grote vraagtekens bij het Meerwaardeplan. Hierin moet een op te richten Stichting bestaande uit enkele inwoners van Elsendorp initiatieven van ondernemers beoordelen en bepalen of deze aangepast moeten worden. Volgens de Dorpspartij is dit de taak van de gemeente. Bovendien creëer je hiermee een extra bestuurslaag en ons streven moet zijn minder bureaucratie en niet meer. Dat deze Stichting ook nog eens gaat bepalen hoe financiële fondsen (ingebracht door ondernemers die met plannen komen) worden beheerd en uitgegeven kan ook niet de goedkeuring van de Dorpspartij krijgen vanwege het simpele feit van mogelijke belangenverstrengeling.

Tot 19 januari heeft het bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp ter inzage gelegen. Uitgangspunt was dat er geen extra beperkingen mochten optreden t.o.v. het huidige bestemmingsplan buitengebied 2017.
De realiteit is echter dat het buitengebied van Elsendorp wordt opgedeeld in zogenaamde deelgebieden die bol staan met extra beperkingen. Neem een veehouder die wil investeren in dierenwelzijn en daarvoor meer ruimte nodig heeft. Of je kunt niet meer uitbreiden als je in het verkeerde deelgebied woont of je moet elders binnen het plangebied lege stallen opkopen en slopen. Of neem een tuinder die met zijn teelt uit de grond wil en aan de slag gaat met permanente teeltmaatregelen en daarmee minder gewasbeschermingsmiddelen nodig heeft. In dit bestemmingsplan wordt het aantal hectare tot 3 ha ingeperkt. Dat is echt niet meer van deze tijd en sluit niet aan op wat een modern tuinbouwbedrijf nodig heeft om nog een boterham te kunnen verdienen.

En heb je het geluk dat je als veehouder of tuinder niet op Elsendorps grondgebied woont dan heb je gelukkig niets met deze beperkingen te maken. Hoezo gelijke behandeling van onze inwoners!

En een ander onderdeel van dit bestemmingsplan.
Heeft Elsendorp afgelopen jaar niet duidelijk te kennen gegeven dat het niet als zoekgebied voor grootschalige energieopwekking wil fungeren? In dit bestemmingsplan is Elsendorp gewoon weer een zoekgebied voor zonneweides en windmolens geworden en hebben de inwoners weer het nakijken. Dus inwoners van Elsendorp: waak over uw zaak!

De Dorpspartij staat open voor een Proeftuin met extra mogelijkheden voor een duurzaam buiten- en binnengebied maar dan wel voor iedereen. Het huidige plan wat voorligt is te eenzijdig gericht en geeft onvoldoende toekomstperspectief voor veehouderij- en tuinbouwbedrijven die willen verduurzamen voor de toekomst.

Toon Coopmans

Dorpspartij