Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Meer betrokkenheid van onze inwoners vraagt om duidelijke maar ook om het schrappen van overbodige regels.

Gemert-Bakel willen toe groeien naar 35.000 inwoners. Dit vraagt om meer voorzieningen zoals woningen, scholen, gezondheidscentra, MFA’s en wegen maar met behoud van voldoende cultuurgrond, groen, water en natuur.
Maar ook, worden onze inwoners terecht mondiger en vragen om meer invloed op al deze planvorming.
En ja de huidige tijd vraagt om een andere vorm van besturen waarbij onze inwoners met meer inspraak, meer meningsvormend betrokken worden bij planvorming vanuit overheid, ondernemers of particulieren. Dit vraagt niet alleen een om denken van ambtenaren, bestuurders, commissie- en raadsleden binnen onze gemeente. Het vraagt ook om duidelijkere en minder regels zodat initiatiefnemers en belanghebbenden weten waar ze aan toe zijn bij initiatieven.
Als voorbeeld de dialoog die het verplicht om met de omgeving in overleg te gaan alvorens over te gaan tot bv woningbouw of bedrijfsontwikkeling.
Nu gebeurd deze dialoog in de regel als de plannen al vaststaan en het meer een mededeling is aan omwonenden dan dat er nog gestuurd kan worden op de planvorming.
De Dorpspartij pleit ervoor dat een dialoog plaats vindt als de plannen nog slechts in de ontwerpfase zitten en deze nog aangepast kunnen worden aan de wensen en bedenkingen van omwonenden en belanghebbenden. Anderzijds moet de dialoog die bedoeld is voor overleg niet misbruikt worden om plannen alleen maar te vertragen of zelfs te verhinderen. Met een goede dialoog neem je de omgeving serieus en creëer je meer draagvlak waardoor plannen sneller gerealiseerd kunnen worden. De Dorpspartij gaat het initiatief nemen om van deze verplichte dialoog een instrument te maken wat initiatiefnemer en omwonenden beide voordelen geeft voor wat betreft snelheid en eindresultaat.

Een andere zaak is de wirwar aan regels welke in onze bestemmingsplannen zijn opgenomen en alleen maar belemmerend werken zonder dat deze een meerwaarde geven. Neem de regel dat een uitbreiding van een bedrijf noodzakelijk moet zijn uit bedrijfstechnisch en/of bedrijfseconomisch oogpunt.
Dit is sowieso al geen ruimtelijk argument en behoort dus niet in een bestemmingsplan. Wat te denken als ik uit overweging van dierenwelzijn mijn bedrijf wil gaan uitbreiden voor meer vloeroppervlak per dier en een beter klimaat. Wie kan daar op tegen zijn. Maar op basis van voorgaande regel zou dit niet mogen. Onzinnig en ongewenst dus.
De bestemmingsplannen binnen Gemert-Bakel zijn veel te sturend en gaan tot stoeptegel niveau wat maakt dat planvorming een tergend langzaam en ingewikkeld proces is en alle creativiteit en inventiviteit uit mensen haalt.
De Dorpspartij gaat er van uit dat de omgevingsvisie en de omgevingsplannen er zijn om te zorgen dat we met z’n allen in een prettige woonomgeving kunnen blijven wonen en niet om mensen alleen maar te betuttelen.
De Dorpspartij zal nog meer dan voorheen omgevingsplannen daar op gaan toetsen.
Samen maken we het leuker, duidelijker en sneller.

Namens de fractie van de Dorpspartij,
Toon Coopmans
Reageren? Stuur een mailtje!