Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Klimaatneutraal moet geen doel op zich zijn

Vanuit de landelijke overheid is er in 2019 een Nationaal Klimaatakkoord ondertekend. Hierin is vastgelegd om in 2030 49% minder broeikasgassen dan in 1990 uit te stoten. De gemeenten hebben van de rijksoverheid de opdracht gekregen om hiervoor met voorstellen te komen. Dit moet leiden tot een zogenaamde Regionale Energie Strategie. Hierin worden voor onze regio Zuidoost-Brabant keuzes gemaakt over de besparing, opwekking en verduurzaming van energie, warmtetransitie in bebouwde omgevingen en de benodigde (aanpassingen aan de) energie-infrastructuur.

Dit is een complexe opgave, waarin onze gemeente in samenspraak met de regio en andere partijen moeilijke keuzes moet maken. Denk hierbij aan: Waar kan binnen de regio het beste duurzame elektriciteit worden opgewekt? Wat wordt het zoekgebied voor windmolens en zonneparken? Is het idee maatschappelijk acceptabel en financieel haalbaar? Deze keuzes hebben een grote impact op onze gemeente, maar zijn ook van groot belang voor volgende generaties.

Een zoektocht waarbij natuurlijk geëxperimenteerd wordt, ook dichter bij huis. Zo heeft woningcorporatie Goed Wonen in Gemert reeds de verduurzaming van haar huurwoningen opgepakt en nul-op-de-meter gemaakt. Op zich een mooie ambitie van Goed Wonen en fijn voor de bewoners. Alle lof voor de wijze waarop Goed Wonen de nek uitsteekt. Tegelijkertijd ook een ontwikkeling om kritisch op te zijn. Zeker in dit stadium van experimenteren. Zo zijn de ‘kasten’ voor deze huizen niet fraai in het straatbeeld en hebben wij de eerste klachten ontvangen over gezoem van de warmtepompen.

In de commissie Ruimte heeft de Dorpspartij vragen gesteld over de vergunningverlening, beeldkwaliteit en geluidsnormen van warmtepompen, zoals bij de genoemde verduurzaming van de huurwoningen door Goed Wonen aan de orde is. Wethouder Van Extel gaf aan dat deze woningen net zoals alle andere woningen door de gemeente aan het Bouwbesluit zijn getoetst. Wel heeft het college gekozen voor verduurzaming boven beeldkwaliteit. De wethouder gaf aan dat over de beeldkwaliteit of geluidsoverlast door warmtepompen bij de verduurzaamde huurwoningen tot op heden geen klachten bij de gemeente bekend zijn. Heeft u ideeën of ervaart u overlast door reeds genomen maatregelen, dan willen wij u vragen om dit met de gemeente en ons te delen.

De Dorpspartij vindt het van belang dat bij het maken van keuzes rekening wordt gehouden met de inwoners, de leefbaarheid en de natuur binnen onze gemeente. De maatregelen dienen dan ook goed doordacht, haalbaar en voor iedere portemonnee betaalbaar te zijn, waarbij de overlast van de genomen maatregelen tot een minimum beperkt moet worden. Begin daarom wat ons betreft eerst met het nemen van de maatregelen die een bewezen effect en een kleinere impact hebben, zoals het isoleren van woningen.

Goed wonen in Gemert-Bakel ook voor de toekomstige generaties, daar staat de Dorpspartij voor! Maar dan wel goed doordacht en betaalbaar voor iedereen.

Sterk op de inhoud!

Namens de fractie Dorpspartij,

Sven van der Meer

info@dorpspartij.nl