Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Juist nu: investeren in schoolgebouwen

Recent ontvingen wij van alle schoolbesturen in de gemeente Gemert-Bakel een brandbrief over de onderwijshuisvesting in onze gemeente. Zij zien dat voorzieningen als een middelbare school en basisscholen in sommige dorpen onder druk staan doordat het aantal leerlingen krimpt. Krimp door de bevolkingsontwikkeling, maar ook omdat in omliggende gemeenten nieuwe gebouwen zijn gerealiseerd die leerlingen uit onze gemeente aantrekken. Een zorgelijke ontwikkeling. We willen immers goede voorzieningen behouden voor de kinderen in onze gemeente. Dat maakt dat het hier prettig wonen en leven is.

De schoolbesturen pleiten in hun brief voor het behoud van voorzieningen. Voorzieningen die toekomstbestendig gemaakt worden, zodat ze weer voldoen aan de eisen van nu. De schoolbesturen willen duidelijkheid over en continuïteit in investeringen.

Een pleidooi dat wij als Dorpspartij herkennen en onderstrepen. Onze inbreng de afgelopen tijd is ook in die richting geweest. In de begrotingsvergadering van 11 november 2021 zullen wij hier de gemeenteraad voorstellen over voorleggen.

Wat willen wij dan?
Wat de Dorpspartij betreft, moet het de ambitie zijn om eigentijdse en toekomstbestendige schoolgebouwen in onze gemeente te hebben. Eigentijds, dat wil zeggen passend bij het onderwijs, met een gezond binnenklimaat en met een lage energierekening. Toekomstbest

endig, duurzame gebouwen die bij nieuwbouw weer 40 jaar vooruit kunnen. Zodat leerlingen en personeel niet langer hoeven te klagen over tochtklachten, slechte luchtkwaliteit, muffe geur, en zeer hoge temperaturen in de zomermaanden.

Waarom?
Een goede en frisse school is belangrijk voor leerlingen om optimaal te kunnen leren en ontwikkelen. Voldoende ventilatie en goede luchtkwaliteit zijn goed voor de gezondheid en prestaties van de leerlingen en personeel.

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor adequate schoolgebouwen, we hebben een wettelijke zorgplicht.

De Dorpspartij wil dat we deze opgaves in de toekomst structureel gaan opnemen in ons investeringsprogramma, en niet meer ad hoc, zoals nu het geval is. Eigenlijk net zoals we dat nu al gewend zijn te doen met onze wegen en riolering. Die zijn op een bepaald moment ook te slecht en toe aan vervanging, en dan pakken we die aan. Eenzelfde planmatige aanpak voor schoolgebouwen is gewenst, om ook op de juiste momenten het geld hiervoor beschikbaar te kunnen stellen.

Concreet: wij willen dat er geïnvesteerd wordt in goede schoolgebouwen. Dat vraagt om een concreet meerjareninvesteringsprogramma: welke scholen gaan we de komende 6 jaar renoveren of nieuw bouwen. En dat vraagt om een financiële vertaling in de begroting.

Wij hebben inmiddels schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over de stand van zaken met projecten als renovatie/nieuwbouw Macropedius en IKC Berglaren, maar ook over het beter structureel opnemen van investeringen in schoolgebouwen in de begroting van de gemeente. Hier zullen wij ons ook richting de begrotingsbehandeling in de raad van 11 november 2021 sterk voor maken en met concrete voorstellen komen.

We zijn benieuwd of andere partijen in de raad net zo graag goede schoolgebouwen willen als wij.

Namens de fractie Dorpspartij,

Bart van Oort