Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Heropening vliegbasis De Peel

De heropening van vliegbasis De Peel heeft veel reacties te weeg gebracht. Vooral de inwoners van Milheeze, De Rips en Bakel hebben hun zorgen geuit over wat dit betekent voor de leefbaarheid in hun dorp. Wat hangt ons boven het hoofd aan geluidsoverlast, uitstoot van fijnstof en stikstof. Wat betekent dit voor de gezondheid van mens en dier? Vele terechte zorgen die ook door de Dorpspartij worden gedeeld.

Vele honderden inwoners hebben een zienswijze ingediend en zo heeft ook de gemeente Gemert-Bakel vele kritische vragen gesteld ondersteund door de voltallige gemeenteraad. En laten we er niet om heen draaien, de kans dat er weer gevlogen gaat worden op vliegbasis De Peel is best groot. Het gaat immers niet om het aanvragen van vliegrechten, maar om het verlengen ervan. Men had en heeft nog steeds de rechten om te vliegen. Voor de Dorpspartij is dan ook belangrijk onder welke voorwaarden gaan we dan weer vliegen, mochten de rechten verlengd gaan worden.

Voor onze inwoners die tegen de basis aanzitten zoals de Peeldijk, Hoeven, Bankert en Oude Kerkbaan is het van belang dat hun woningen geïsoleerd gaan worden op kosten van Defensie voordat de basis heropend gaat worden. Ook de woningen die tot 1993 al geïsoleerd zijn op kosten van Defensie moeten opnieuw bekeken worden. Voldoet de norm nog wel of moeten hier aanvullende maatregelen getroffen worden. Woningen gebouwd na 1993 en onvoldoende geïsoleerd volgens het bouwbesluit moeten door Defensie geïsoleerd worden comfort de vereiste norm.

Kunnen we onze huizen nog isoleren, voor het vee ligt dit toch wat anders. Hoe gaat Defensie om klachten van veehouders die structurele problemen krijgen met hun vee door de geluidsoverlast. Voor de Dorpspartij is het duidelijk dat hier heldere protocollen vanuit Defensie onder moeten komen te liggen voor een snelle en adequate klachtenafhandeling. Daarnaast is het van belang dat er een uitgebreid netwerk van meetpalen komt wat het geluid, fijnstof, etc. registreert en vastlegt. Bij overschrijding moet hier direct actie op ondernomen worden. Bij overschrijding van de geluidsnormen kan dit voor wat de Dorpspartij betreft betekenen dat er meer woningen geïsoleerd moeten gaan worden dan wat nu volgens de geluidscontouren van 40KE nodig is.

Voor de Dorpspartij staat voorop dat de belangen en gezondheid van onze inwoners, dieren en natuur leidend zijn en daarvoor maakt de Dorpspartij zich hard en daar mag u ons op aanspreken.

Sterk op de inhoud!
Namens de fractie Dorpspartij,
Toon Coopmans