Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Gemert-Bakel scoort goed in bemiddeling van inwoners met een uitkering naar werk

In de raadsvergadering d.d. 14 december was de `Notitie Gebundelde Uitkering’ aan de orde. Deze notitie is gemaakt omdat er meer dan 5% tekort is op het budget dat wij jaarlijks van de landelijke overheid ontvangen om onze uitkeringen van te betalen. Om gebruik te kunnen maken van de vangnet regeling die de overheid hiervoor heeft, moet een analyse gemaakt worden. In de notitie Gebundelde uitkering is door Senzer deze analyse gemaakt. De gemeenteraad heeft de notitie positief beoordeeld.

Uit de analyse blijkt dat het grootste gedeelte van de oorzaken van het mogelijke tekort te wijten is aan de maatregelen die de overheid zelf heeft genomen. De overheid stoot namelijk steeds meer taken af naar de gemeenten. Gemeenten krijgen daarbij wel de taken, maar niet het geld wat daar eigenlijk bij hoort.

Desondanks zijn er goede maatregelen genomen om onze inwoners te helpen uit de uitkering te komen.
Statushouders: Senzer heeft een Plan van Aanpak Statushouders gemaakt waarin geïnvesteerd wordt in de begeleiding van statushouders via opleiding naar werk. Op deze wijze wordt de integratie bevorderd en is kans op werk groter;
WW- uitkering: 6 maanden voor het aflopen van de WW uitkering worden mensen al bemiddeld. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met uitzendorganisaties
Jongeren en werk: Er is via `Peelportaal’ ondersteuning voor jongeren van scholen die via werkleerplekken opleidingscertificaten kunnen behalen;
Her screening: Via her screening van het bestaande werkzoekenden opnieuw de mogelijkheden richting arbeidsintegratie bekijken.
Banenafspraken werkgevers: Er zijn banenafspraken met werkgevers gemaakt onder andere om mensen met beperkingen in dienst te nemen;
Inzet van parttimewerk: Via het creëren van mogelijkheden van parttimewerk zijn er van de huidige 426 uitkeringsgerechtigden 70 mensen die parttime werken
Interne scholing trajectbegeleiders over bejegening: (traject)begeleiders worden geschoold om vanuit een positieve houding mensen te bemiddelen. De resultaten van deze scholing zijn positief.

Deze maatregelen hebben positief effect: steeds meer mensen zijn niet of minder afhankelijk van een uitkering. Dit betekent ook, dat mensen voelen dat ze er weer bij horen.

Hoe dan ook blijft het belangrijk dat er dat er op alle fronten ondersteuning blijft bij het vinden van werk en dat meer mensen weer mee kunnen doen in de maatschapij.
`Niemand mag buiten de boot vallen’ is een credo van de gemeente Gemert-Bakel en dit moet zoveel mogelijk waargemaakt worden!

Henk van Eck Dorpspartij