Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Gemeentelijke financiën: ruimte voor investeringen

Vaak gaan de politieke artikelen over het kommer en kwel in de politiek. Vooral elkaar de loef afsteken is het devies. Jammer, uiteindelijk gaat het erom dat we de leefbaarheid in onze mooie gemeente bevorderen en dat de inwoners zich hier gelukkig voelen. Daarbij in ogenschouw houdend, dat je het niet in ieders ogen goed kunt doen.

Ondanks de verschillen, zijn we in goede samenwerking met alle partijen en het college er in geslaagd om in deze raadsperiode de financiële positie van de gemeente Gemert-Bakel sterk te verbeteren. De financiële reserves zijn op het gewenste niveau om de risico’s op te vangen. Daarnaast zijn er reserves geoormerkt voor de Corona-crisis en eventueel oplopende zorgkosten.

Na jaren bezuinigen en maar mondjesmaat kunnen investeren, hebben we bereikt dat de spaarpot weer gevuld is en dat we binnen de begroting blijven. Sterker nog, er is een structureel positief resultaat. De zorgkosten zijn op dit moment in de hand. Op het fundament dat voormalig wethouder Bevers heeft gelegd, wordt door het huidige college constructief verder gebouwd.

Ook aan de horizon schijnt de zon, omdat de Rijksoverheid extra middelen ter beschikking heeft gesteld voor de Jeugdzorg. Daarnaast zal Gemert-Bakel in de toekomst extra middelen ontvangen vanuit het gemeentefonds, dit zijn de door de Rijksoverheid beschikbare gelden voor de gemeenten, en veruit de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente.

Waar moeten we nog aan werken? De schuldenlast is nog groot en de solvabiliteit (de verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen) is nog te laag. Maar ook hier is aandacht voor. Er is namelijk een nieuw plan opgesteld om de financiën gezond te houden en om de schuldenlast in 2030 terug te brengen naar landelijk vergelijkbare waarden. Een belangrijk punt in dit plan is het maken van een reële begroting. Met andere woorden tegenover structurele uitgaven staan ook structurele inkomsten.

De gezonde financiële positie maakt het weer mogelijk om te investeren onze mooie gemeente. Wat betreft de Dorpspartij betekent dit zelf grond aankopen voor het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen. We willen onze inwoners en jongeren voor onze gemeente behouden. Daarvoor zijn ook goede voorzieningen nodig. Daarom willen we investeren in moderne onderwijshuisvesting (zoals Berglarenschool, Commanderij College Macropedius) en goede voorzieningen op gebied van cultuur en sport. Dit is ook een mooi vooruitzicht en start voor de nieuwe raadsperiode na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Kortom een positieve ontwikkeling door goede onderlinge samenwerking. Dat verwachten de inwoners ook van de politiek, niet vechten maar samenwerken. Discussies prima, maar geen pik en pook spel. Daar is niemand mee gediend!

Namens de fractie Dorpspartij,

Rens de Haas