Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Extra leslokalen Kindcentrum De Samenstroom Gemert

In de raadsvergadering van 18 april 2019 sprak de raad over het initiatiefvoorstel van de Dorpspartij voor 2 extra tijdelijke leslokalen bij Kindcentrum De Samenstroom in Gemert.

De gemeente staat is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. De Samenstroom heeft een aanvraag voor deze lokalen ingediend bij het college van B&W. De school zit ernstig verlegen om ruimte. Er is sprake van een leerlingenstop. Het college moest de aanvraag op grond van de lokale regels afwijzen. Volgens die regels moet het college, in geval van tekort aan lokalen, verwijzen naar eventueel leegstaande ruimte in andere scholen. Die ruimten zijn beschikbaar via 1 lokaal bij de Berglarenschool en 1 lokaal bij ’t Venster.

In de eigen buurt naar school
De Dorpspartij is het hier niet mee eens. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in hun eigen buurt naar de basisschool kunnen gaan. Door de nieuwbouwwijk Doonheide stijgt het aantal leerlingen van Kindcentrum De Samenstroom. Eerder hebben we een leerlingengroei al gezien bij Jenaplanschool De Pandelaar. Door nu te zorgen voor tijdelijke huisvesting, kunnen kinderen per komend schooljaar in hun eigen buurt naar school.

De gemeenteraad ging unaniem akkoord met ons voorstel. Wel onder de voorwaarde dat de Samenstroom ook eenmalig deel in de kosten bijdraagt en onder voorbehoud van instemming van de andere schoolbesturen. Zo niet, dan keert het onderwerp weer terug op de agenda van de raad.

Meerjarenplan onderwijshuisvesting
Het voorzien in tijdelijke huisvesting is natuurlijk maar een korte termijn oplossing. Er komt nog meer nieuwe woningbouw aan de noordkant van Gemert. En er liggen nog meer wensen, zoals nieuwbouw van het Commanderij College. De gemeente zal veel meer moeten sturen op: welke demografische ontwikkelingen zien we binnen de gemeente? Wat is de staat van de onderwijsgebouwen? Waar en wanneer doen we er verstandig aan te investeren? Daarom heeft de Dorpspartij ook gehamerd op een meerjarig integraal onderwijshuisvestingsplan. Dat moet antwoord geven op bovengenoemde vragen. Het doet ons deugd dat ook voor dit plan alle politieke partijen in de raad ons de steun hebben gegeven.

Kortom, extra leslokalen voor de Samenstroom én een structurele oplossing voor onderwijshuisvesting in onze gemeente.

Sterk op de inhoud!
Namens de fractie Dorpspartij,
Bart van Oort