Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Standpunten

Sport, cultuur en onderwijs

We willen een gemeente waar het goed leven is. Alle basisvoorzieningen willen we in onze gemeente aanbieden. Zodat het aantrekkelijk blijft om hier te wonen en verblijven. Hierbij zetten we vol in op de betrokkenheid van verenigingen bij de exploitatie en de verduurzaming van hun accommodaties.

 • Zwembad: nieuwbouw en combineren met sporthal Molenbroek. Exploitatie zoveel als mogelijk door verenigingen zelf, onder regie en borging van de gemeente;
 • Sporthal Bakel: in samenspraak met verenigingen komen tot toekomstbestendige oplossing;
 • Verder vormgeven aan een gezamenlijk cultuurhuis Kunstlokaal en de Eendracht;
 • Integraal kindcentrum Berglarenschool Gemert realiseren;
 • Verduurzaming van onderwijsgebouwen en accommodaties buitensportverenigingen.

 

Economisch beleid, toerisme en bereikbaarheid

We willen kiezen waarop we onderscheidend kunnen zijn. Onze ligging en bereikbaarheid maken dit lastig. Hier moeten we wat aan doen. Hoe maken we ons gebied aantrekkelijker voor economische ontwikkeling? We kiezen voor het aanboren van ́nieuwe ́ winkels, de verbinding tussen onderwijs en werk voor met name technische vakmensen, creëren van aantrekkelijke buitenruimte in de centra, en het veel beter uitbuiten van toerisme en recreatie door te investeren in een grote publiekstrekker en promoten van het gebied.

 • Centrum Bakel levendig maken: aantrekkelijke verblijfplaats door fysieke maatregelen Wilbertsplein, woningbouw in oude C1000, verkeersluw maken Dorpsstraat door verlegging;
 • Omarmen en inzetten op ontsluiting op de A50 vanuit Gemert;
 • Hele aansluiting Bakel, aanpakken verkeersveiligheid Helmondsestraat, rotonde halverwege Beek en Donk-Gemert;
 • ‘Nieuwe’ winkels aanboren voor MKB: denk aan een Toko (Indische producten), speciaalzaak voor
 • mediterrane producten, hoedenwinkel;
 • Vakmensen (timmerman, loodgieter, elektricien), faciliteren van onderwijspartijen en verbinding onderwijs naar werk. Wij willen eraan bijdragen dat bedrijven makkelijker aan geschikt personeel kunnen komen;
 • Grote publiekstrekker om recreanten te trekken;
 • Fysiek de natuurgebieden Stippelberg en Grotelse Heide aan elkaar verbinden zodat een grote groenzone ontstaat waar je prettig in kunt verblijven.

 

Jongeren

Er gebeurt veel in Gemert-Bakel. We vinden het belangrijk dat onze jongeren mogelijkheden en ruimte krijgen om festivals en andere evenementen te organiseren. Het is leuk hier, maar voor onderwijs, groots uitgaan en andere voorzieningen moet je toch naar omliggende steden als Eindhoven, Nijmegen en Den Bosch. Hiervoor zijn goede openbaar vervoerverbindingen nodig.

 • Ruimte om festivals en evenementen te organiseren;
 • Inzetten op behoud van buslijnen die we hebben en inzetten op uitbreiding van het netwerk

 

Wonen

Goed wonen in onze gemeente kun je zeker. Maar dan moet je mensen ook wat bieden. Er moet dus een flexibel en gevarieerd aanbod zijn waar jong en oud mee uit de voeten kan. Anders trekken mensen weg. In de huurmarkt is de huidige samenwerking met Goed Wonen van groot belang. In de koopmarkt vinden we dat de gemeente veel meer de regie moet pakken en niet alles aan de markt over moet laten. We moeten nadenken wat voor aanbod we willen hebben. Daarnaast valt ons op dat de verhouding tussen steen en groen de laatste jaren erg rood is doorgeslagen. We willen meer groen in onze dorpen. Zo behouden we de charme van de dorpen in Gemert-Bakel.

 • Zorgen dat je voldoende gevarieerd woningaanbod hebt;
 • Meer regie op wat we willen bouwen, niet alles aan de markt overlaten;
 • Als je bouwt, dan groen en stenen in evenwicht.

 

Landbouw en buitengebied (ruimtelijk domein)

De weg naar een gezonde en duurzame veehouderij vraagt wat van ons allemaal. In de maatregelen die we willen zit daarom een mix. De gemeente die regels ontwerpt om een duurzame veehouderij te stimuleren met een positief effect op de gezonde leefomgeving, de boer die geprikkeld en gecontroleerd wordt op de verduur- zaming en het prikkelen van de consument om te kiezen voor een eerlijk stuk vlees tegen een eerlijke prijs. Zo werken we aan een gezond Gemert-Bakel waarin inwoner én boer hun toekomstperspectief behouden. Daar- naast stoppen veel boeren op termijn met hun bedrijf. Dit zorgt voor leegstand in het buitengebied; visueel lelijk en zorgelijk vanwege potentiële criminele en andere ongewenste ontwikkelingen. We willen in kaart brengen waar we welke bedrijven willen vestigen (visie), en kiezen naast herbestemming van deze panden ook voor slopen.

 • Bewustwording consument;
 • Gezamenlijkheid boer, inwoner, overheid;
 • Gemeentelijke regelgeving aan voorkant ontwikkelen en handhaven;
 • Ontwerpen van een duidelijk proces bij aanvragen;
 • Doen wat je kunt doen als gemeente;
 • Leegstand boerderijen in buitengebied aanpakken: gebiedsvisie, slopen en herbestemmen;
 • Onderhoud openbaar groen op orde.

 

Opvoeding, zorg, werk en inkomen (sociaal domein)

In Gemert-Bakel zorgen we goed voor elkaar. Er zijn allerlei initiatieven van inwoners zelf en gezinnen ondersteunen elkaar als het met iemand uit het gezin wat minder gaat. Daarbij moeten we wel ondersteunen als gemeente. Zorgen dat zorgen voor elkaar ook mogelijk is. Als gemeente moeten we investeren in preventie en bieden we ondersteuning waar dat nodig is. We willen warme ondersteuning voor onze inwoners die zorg nodig hebben en een ruimhartig armoedebeleid zodat mensen mee kunnen doen in de samenleving. De professional moet het vertrouwen krijgen, hij bepaalt wat nodig is. Als extra geld nodig is vanwege de toenemende of veranderende zorgvraag, dan trekken wij hier extra geld voor uit.

 • Behoud huidige armoedebeleid;
 • Toegang tot zorg in eigen dorp;
 • Blijven inzetten op preventie (dementievriendelijk, jeugd- en jongerenwerk, armoede onder kinderen doorbreken, mantelzorgondersteuning);
 • Ondersteunen initiatieven van inwoners zelf (vrije verbinding dagbesteding voor ouderen, chill-out voor kinderen van 4-12 jaar);
 • Extra geld naar de zorg als dit nodig is; de professional bepaalt;
 • Vertrouwen in de professional en daarop beleid afstemmen, niet het geld is leidend;
 • Projecten opzetten zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan de slag kunnen.

 

Veiligheid en handhaving

In Gemert-Bakel regelen we de dingen het liefst zelf en zijn we een tikje eigenwijs. Maar wat als dit zaken zijn die niet mogen omdat anderen hier nadeel van ondervinden? Dan moeten we handhaven. Handhaving is in onze gemeente een zorgpunt. We hebben dit jarenlang te weinig gedaan. We willen extra inzet op handhaving en maken hiervoor middelen vrij. Daarnaast maken we ons zorgen om de druk op de vrijwillige brandweer. Wij willen bekijken hoe houdbaar de constructie met vrijwilligers is en waar we in financiële of materiële zin moeten investeren.

 • Verhogen budget voor handhaving;
 • Intensiever handhaven op intensieve veehouderij, illegale bewoning recreatieve woningen;
 • Handhavers in eigen dienst;
 • Aantrekkelijk houden vrijwillige brandweer (financieel, materieel).

 

Financiën

Op het gebied van financiën varen we al jaren een duidelijke koers. Kosten en baten moeten structureel in evenwicht zijn en de spaarpot moet voldoende gevuld zijn om de risico’s af te dekken. Spaarpot voldoende gevuld;

 • Kosten en baten in verhouding tot het voorzieningenniveau wat we willen.

 

Monumenten

Extra aandacht in ons verkiezingsprogramma voor de monumenten in onze gemeente. De gebouwen staan er, zijn prachtig, maar vragen wel om gebruik dat past bij deze tijd. Daarom willen we met respect voor de historie naar een toekomstbestendige functie voor het kasteel Gemert, kerken en andere monumentale gebouwen die leeg komen staan.

 • Toekomstbestendige functie voor kasteel Gemert met respect voor de kaders van de raad;
 • Koesteren van onze monumenten en sturen vanuit gemeente op herbestemming in overleg met heemkunde.