Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Dorpspartij vraagt om woningen voor jongeren. Investering in cultuur en GZ-psycholoog.

Vorige week praatten we u al bij over de raadsvergadering van 12 november 2020. We brengen als Dorpspartij een aantal onderwerpen onder uw aandacht, die we via wijzigingsvoorstellen geregeld hebben.

We zagen dat het driejarig project van de “syntheseklas” niet meer als vervolg was opgenomen in de begroting. De syntheseklas zorgt ervoor dat leerlingen door meer individuele ondersteuning op het reguliere Voortgezet Onderwijs hun diploma kunnen halen. Gelet op het belang voor de leerlingen en de positieve resultaten van dit project in de afgelopen jaren, vindt de Dorpspartij dat dit project voortgang moet hebben. Alle partijen in de raad ondersteunden deze oproep.

Hetzelfde geldt voor “laaggeletterdheid”. Liefst 17% van onze inwoners heeft moeite met lezen, schrijven en digitale vaardigheden, waardoor ze moeilijker mee kunnen in onze maatschappij. Met ondersteuning in het Taalhuis via “taalcoaching” kunnen ze daarbij geholpen worden. Ook hiervoor worden extra middelen vrijgemaakt.

Betaalbaar wonen is een belangrijk onderwerp voor onze partij. We hebben gevraagd wat de concrete bouwplannen zijn voor betaalbare woningen, vooral voor jongeren. Jongeren zijn bepalend voor een vitale en leefbare gemeente. Je moet de jongeren wat kunnen bieden op de woningmarkt, anders verlaten ze de dorpen. Dat is wat we niet willen. De Dorpspartij wil ze graag behouden voor de gemeente Gemert-Bakel. Een alleenstaande jongere met een salaris net boven het minimumloon kan geen betaalbare woning betrekken. In de woonvisie is hier ook aandacht voor. Het college hebben wij bij motie opgeroepen om samen met Stichting Goed Wonen, makelaars en marktpartijen te onderzoeken hoe we jongeren op de woningmarkt betere bediend kunnen worden.

Cultuur vinden wij als Dorpspartij een belangrijke schakel in onze gemeenschap, dit geeft Gemert-Bakel haar gezicht en levendigheid. Om cultuur te borgen in onze gemeente is een breed gedragen cultuurvisie nodig. Wij willen de initiatieven die er zijn om onze jongste jeugd kennis te laten met muziek en dans versterken, het muziekonderwijs op scholen en cultureel talent in de breedste zin stimuleren. Kunst en cultuur kan een van de dragers zijn van de verlevendiging van de centra in Gemert en Bakel. Het college hebben wij, ondersteund door de gehele raad, opgeroepen om samen met alle culturele instanties binnen onze gemeente een cultuurvisie op te stellen.

De Dorpspartij diende een amendement in om voor 2021 te investeren in een gezondheidszorg-psycholoog. In het gebiedsteam van de gemeente komen verschillende disciplines bij elkaar om vragen van cliënten te bespreken. De GZ-psycholoog is een specialist die vroegtijdig bijvoorbeeld depressies, stress, sociale angsten kan diagnosticeren en behandelen. Hiermee zetten we in op preventieve ondersteuning door het eerder en laagdrempeliger aanbieden van zorg. Dit doen we om ervoor te zorgen dat iedereen de passende zorg kan ontvangen, maar dat de zorg ook financieel draagbaar blijft voor de gemeente. Het amendement kreeg voldoende steun, zodat geïnvesteerd wordt in preventie via een GZ-psycholoog.

Sterk op de inhoud.

Namens de fractie Dorpspartij,

Henk van Eck