Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Dorpspartij: Liever geen grootschalige zonnevelden in Gemert-Bakel

Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel het afwegingskader zonne-energie besproken. Waar, hoe groot en onder welke voorwaarden zijn zonneweides in het buitengebied mogelijk? Alle fracties, behalve de Dorpspartij, waren van mening dat grootschalige zonneweides tot 10 ha mogelijk moeten zijn binnen Gemert-Bakel.

De Dorpspartij stelt zich op het standpunt dat alleen in het uiterste geval we over moeten gaan tot grootschalige zonneweides en het gebruik van goede landbouwgrond daarvoor. Enerzijds verwachten we van de land- en tuinbouw dat zij extensiever gaan telen door meer voor kwaliteit en minder voor de massa te gaan. Maar daarvoor is wel meer grond nodig. Daarnaast geven zonneweides veel schaduw en vernietigen een groot gedeelte van de bodemdiversiteit (bodem- en plantenleven). De Dorpspartij is van mening dat we eerst moeten proberen om zoveel mogelijk zonne-energie op andere plaatsen te produceren. Wat is er mogelijk op grote dakoppervlakken binnen bebouwd gebied en op stallen in het buitengebied. Daarnaast moeten we kijken waar liggen er nog ongebruikte en onproductieve gronden. Denk hierbij aan oude vuilnisbelten die we binnen onze gemeente hebben, ongebruikte gronden, langs wegen, sportvelden e.d.

De Dorpspartij zit niet te wachten op grote financiële instellingen die het grote geld opstrijken, ons opzadelen met grootschalige zonneweides en onze boeren met een fooi het veld insturen. We zitten midden in de transitie buitengebied waarbij stoppende boeren om nieuwe economische dragers vragen om toch hun brood te kunnen verdienen.

De Dorpspartij ziet kansen om op kleinere schaal vrijkomende bouwblokken aangevuld met een huispersoneel in te zetten voor zonne-energie productie. Dit geeft weinig ruimtelijke impact want het bouwblok was immers al in gebruik. Verplicht daarnaast een compensatie voor de verminderde biodiversiteit en een goed landschappelijke inpassing. Betrek de woonomgeving in je plannen en laat de inwoners mee participeren in de zonneweide. Als extra stimulans zou je dan de bouwleges binnen de bouwblokken kunnen verlagen. Op deze manier creëer je nieuwe economische pijlers voor de landbouw, creëer je draagvlak bij omwonenden en blijft het geïnvesteerde vermogen binnen de gemeente.

Via een wijzigingsvoorstel wat door geheel de gemeenteraad werd ondersteund komt er een proef waarin initiatieven voor zonneweides worden doorgerekend en voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarnaast is er op wens van de Dorpspartij aan toegevoegd dat er concreet beleid komt voor andere maatregelen zoals hierboven benoemd.

Naast de zonneweides heeft de Dorpspartij het in de raadsvergadering ook nog via een motie voor elkaar gekregen dat het aantal hectare permanente teeltmaatregelen (bijv. aardbeien op stelling en frambozen opkweek), wat nu begrenst is op 4 hectare gelijk opgaat met het aantal hectares aan zonneweides. De ruimtelijke impact van zonneweides is net zo groot of zelfs nog groter dan die van permanente

teeltmaatregelen. De Dorpspartij vindt het daarom niet meer dan normaal dat daarvoor dan ook dezelfde voorwaarden gelden. Permanente teeltmaatregelen maken het oogsten gemakkelijker en vergt minder inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen en is daarmee vriendelijker voor mens en natuur.

Sterk op de inhoud.

Namens de fractie Dorpspartij,

Toon Coopmans