Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Bestemmingsplan buitengebied

Vorige week heeft de gemeenteraad van gemert-Bakel het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. In een bestemmingsplan staat wat we met het grondgebruik doen. Waar mag er wat gebouwd worden en waar liggen wegen, onze cultuurgronden en natuur.
Was het buitengebied vroeger vooral het domein van land- en tuinbouw. Tegenwoordig maken we er allemaal gebruik van door er te wandelen te fietsen, recreeren en te genieten van de natuur en de rust.

Mooi en gezond buitengebied
Voor de Dorpspartij is het dan ook belangrijk dat we een mooi, gezond en veilig buitengebied hebben. Maar ook dat onze land- en tuinbouw met respect voor mens, dier en natuur er een boterham kunnen verdienen.

Regels respecteren en bureaucratie vermijden
Om bovenstaande waarden voor onze inwoners te kunnen garanderen moet je als overheid soms sturend optreden en regels stellen. Overlast in welke vorm dan ook door wie dan ook moet aangepakt worden en regels moeten gerespecteerd en daar waar nodig gehandhaaft worden.
Maar daar waar we als overheid slechts onduidelijke bureaucratische regels en wetten verzinnen zonder een duidelijk nut en doel daar moet de overheid een pas op de plaats maken.

Bestemmingsplan aangepast
Met bovenstaande uitgangspunten in het hoofd heeft de Dorpspartij een motie en enkele amendementen ingediend om daarmee het bestemmingsplan te wijzigen.

Motie boerderijsplitsing: De komende jaren zullen veel veehouderijbedrijven gaan stoppen. Verpaupering ligt dan op de loer doordat er veelal geen opvolging meer is. De huidige mogelijkheden en voorwaarden tot boerderijsplitsing zijn beperkt, onduidelijk en niet uit te leggen aan onze inwoners.
De Dorpspartij vraagt in haar motie om boerderijsplitsing breder in te zetten om o.a. verpaupering aan te kunnen pakken. Ook moeten er duidelijke voorwaarden komen waaronder boerderijsplitsing wel of niet is toegestaan.
Deze motie werd door de gemeenteraad ondersteund en is door de wethouder overgenomen die met een voorstel hiertoe zal komen.

Amendement tijdelijke teeltmaatregelen:
tijdelijke teeltmaatregelen zijn maatregelen om diverse teelten te beschermen tegen weersinvloeden en voor vervroeging van de teelt. Als voorbeeld de aspergefolie om de teelt te vervroegen en acryldoek tegen vorst bij bv prei en andere teelten. Het collegevoorstel hield in dat het gebruik van folies op oude akkers (archeologisch interessante percelen) alleen toegestaan was als daarvoor een vergunning werd aangevraagd. Omdat er geen deugelijke onderbouwing vanuit het college kwam wat we daarmee beschermden en dit slechts extra bureaucratie, extra tijd en kosten opleverde heeft de Dorpspartij een amendement ingediend.
Dit hield in dat voor het gebruik van tijdelijke teeltmaatregelen er geen vergunning vereist is en vrij om te gebruiken en waar nodig in te zetten.
Ook dit amendement werd door de raad ondersteund en daarmee aangenomen.

De aanpassingen die we als Dorpspartij hiermee aan hebben kunnen brengen maken ons buitengebied nog mooier en zorgen voor minder bureaucratie voor onze ondernemers.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebben staan wij u graag te woord.

Fractie Dorpspartij