Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Beste fractievoorzitters van partijen vertegenwoordigd in Provinciale Staten,

Samen werken we aan een beter bereikbaar Brabant. In de regio Zuidoost-Brabant is in 2016 het bereikbaarheidsakkoord gesloten en bereikbaarheidsagenda vastgesteld. Ook de provincie Noord-Brabant is hierin partner.
Aanleiding
Binnenkort krijgt u als provinciale staten het definitief provinciaal inpassingsplan (PIP) N279 Veghel-Asten ter besluitvorming aangereikt. Dit besluit beoogt de doorstroming van verkeer op de N279 te verbeteren. Namens alle politieke partijen in de gemeenteraad van de gemeente Gemert-Bakel, sturen wij u deze brief. Wij zien nog een belangrijk hiaat in de nu voorliggende PIP. Via deze brief brengen we dat graag onder uw aandacht en doen een beroep op u om het aan u voorgelegde besluit aan te passen.
Constateringen
– Vooropgesteld, wij zijn blij dat de N279 als belangrijke verkeersader voor het oostelijk deel van de regio Zuidoost-Brabant wordt aangepakt en verbeterd via ongelijkvloerse aansluitingen en kruisingen;
– Vanuit onze gemeente Gemert-Bakel duurt het per auto 20 minuten vanuit Gemert en 30 minuten vanuit Bakel, voordat je op een van de ons omringende snelwegen zit (A50-A73-A67). Een snellere wijze om via de provinciale wegen de snelwegen in ons gebied te bereiken is voor ons van groot belang vanuit oogpunt van leefbaarheid en vestigingsklimaat voor bedrijven;
– Wij zien al jaren een enorme druk voor het huidige verkeer met name van en naar Gemert vanaf de N279 wat leidt tot oponthoud en files met name in de spitsuren. Zowel tracé Gemert-Veghel v.v. als Gemert-Helmond v.v.;
– Het merendeel van het verkeer van Gemert naar Eindhoven rijdt het tracé over de N615. Dat zorgt voor onnodige druk op deze provinciale weg en het pijnpunt van de brug over de Zuid-Willemsvaart bij Beek en Donk. Dit terwijl afhandeling van dit verkeer via een robuuste N279 en vervolgens A67 (oprit Asten) of A50 (oprit Veghel) wenselijk zou zijn;
– Voor de gemeente Gemert-Bakel levert het huidige voorstel geen verbetering op;
– In het definitief PIP N279 is gekozen voor een omleiding om Dierdonk. Deze lange omleiding is € 50 miljoen duurder dan het huidige tracé 2×2 maken, de Commissie MER zet grote vraagtekens bij de onderbouwing voor de lange omleiding, en biedt voor natuur, bewoners en gebruikers geen betere oplossing+
– De N279 blijft in het definitief PIP grotendeels 2×1-baans met de aantekening dat maatregelen zo worden aangelegd dat een eventuele verbreding naar 2×2 op termijn zonder veel extra investeringen mogelijk is, zo wordt u voorgespiegeld. Dit is beredeneerd enkel op rapporten vanuit architectuur, zonder dat hierbij gekeken is naar milieuschade, geluid en fijnstof. 2×2 relatief eenvoudig aan te leggen op het hele tracé is zo makkelijk niet en verkeerskundig niet overal nodig;
– Wij vinden het huidige voorstel een onbegrijpelijke en korte termijn keuze als u optimale verkeersstromen wilt faciliteren;
– 2×2 werkt: we zien hoe fijn het nu rijden is op het overige N279-tracé Veghel-Den Bosch, waar eerst ook veel problemen in de doorstroming waren.
Onze vraag
Gezien bovenstaande constateringen, waarvan oplossing onvoldoende in het PIP N279 Veghel-Asten zit, vragen wij u het volgende bij besluitvorming over dit PIP:
1. De N279 aan te pakken inclusief de aanleg van 2×2-baans langs het kanaal, op het tracé Veghel-Helmond;
2. Geen lange omleiding bij Dierdonk realiseren en de miljoenen die dat bespaart investeren in 2×2-baans op tracé Veghel-Helmond.

Tenslotte
Voor ons en de regio is een robuuste N279 met 2×2-baans langs het kanaal Veghel-Helmond van vitaal belang. Wij wensen u veel succes bij de besluitvorming.
Wij kunnen ons voorstellen dat deze brief vragen oproept. Wij gaan graag het gesprek met u aan in het traject richting besluitvorming.

Met vriendelijke groet,
Bart van Oort, fractievoorzitter Dorpspartij Gemert-Bakel (initiatiefnemer)
bartvanoort08@gmail.com / 06 28 95 71 11

Anita Relou, fractievoorzitter CDA Gemert-Bakel
anitarelou@hotmail.com / 06 13 04 83 55

Ton Vogels, fractievoorzitter Lokale Realisten / D’66 Gemert-Bakel
ton@janssenenvogels.nl / 06 22 93 03 58

Jan Hoevenaars, fractievoorzitter SP Gemert-Bakel
janhoevenaars@outlook.com / 06 10 93 09 30

Jan Vroomans, fractievoorzitter VVD Gemert-Bakel
jan.vroomans@yazula.com / 06 20 61 07 37