Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Arbeidsmigranten niet huisvesten in woonwijken

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 4 juni 2020 besloten over het beleidskader tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten. In de voorbereiding hierop zijn afgelopen zomer een tweetal huisvestingslocaties bezocht. Eén locatie van een uitzendbureau te Uden, en één locatie op het perceel van een aardbeienteler te Gemert. Volgens onafhankelijk adviesbureau PON verblijven er op dit moment 600 arbeidsmigranten in onze gemeente. Ook zijn er enquêtes geweest onder de ondernemers via ZLTO en BKG.

Op basis van deze bezoeken en de ervaringen van andere gemeenten, wil de Dorpspartij huisvesting van arbeidsmigranten voor de agrariërs zoveel mogelijk laten plaatsvinden op het eigen perceel van de werkgever. Voor de arbeidsmigranten die voor uitzendbureaus actief zijn en in andere branches werkzaam zijn willen we huisvesting centraliseren.

Waarom wil de Dorpspartij dat?
We willen niet dat arbeidsmigranten die tijdelijk hier zijn, reguliere woningen in onze dorpen bewonen. De woningen van onze dorpen moeten beschikbaar blijven voor onze woningzoekende inwoners zelf, en niet opgekocht worden door uitzendbureaus of ondernemers die er arbeidsmigranten in willen vestigen.

Daarom pleiten we voor een grootschaliger voorziening aan de rand van dorp en industrieterrein. Huisvesting kan dan door de werkgever kwalitatief goed geregeld worden met toezicht en beheer, zodat geen overlast ontstaat.

De kwaliteit van de huisvesting wordt geborgd met de verplichting van het SNF keurmerk. Zo zorgen we dat de arbeidsmigranten op een menswaardige wijze gehuisvest worden. Dit vraagt natuurlijk om controle, en daarom wordt er een extra BOA aangesteld die hierop moet toezien.

Ook in het buitengebied willen we geen huisvesting toestaan op vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s) en burgerwoningen. Dat veroorzaakt verrommeling aan activiteiten in het buitengebied. Dit los van de mogelijkheden voor agrariërs, waar de mensen bij de werkgever op het eigen perceel verblijven. Dat is vaak nu al zo de situatie en dat mag zo blijven. Onze koers wordt bevestigd door het voorstel dat het college heeft voorgelegd.

Vanuit andere partijen was er kritiek op het weinige zicht op de huidige situatie. Verblijven er daadwerkelijk meer arbeidsmigranten en waar zitten ze precies? Ook wij willen graag weten waar op dit moment de arbeidsmigranten verblijven. Het college heeft een start gemaakt om hierin inzicht te krijgen. Dat is echter geen reden om geen kaders vast te stellen. De gewenste richting kun je gewoon vaststellen. Het nieuwe beleid gaat over dat wat we willen, en vooral ook dat wat we niet willen. Dus ja, op het terrein van de werkgever en kwalitatief goede huisvesting. En nee, geen huisvesting in reguliere woningen in onze dorpen.

Het beleidskader werd dan ook unaniem vastgesteld op 4 juni 2020.

Sterk op de inhoud.

Namens de fractie Dorpspartij,

Bart van Oort