Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Verkiezingen 2014

Samen sterk

Dorpspartij Gemert-Bakel
Verkiezingsprogramma 2014-2018

Na_de_verkiezing_houdt_het_niet_op

Beste inwoners van Gemert-Bakel,
We leven in economisch moeilijke tijden. En juist daarom is betrokken lokaal bestuur voor ons allemaal belangrijker dan ooit.
In onze dorpen en wijken willen we dicht bij onze inwoners staan.
Dan kunnen we aandacht hebben voor ieders welzijn. Dan kunnen we mensen concrete hulp en ondersteuning bieden. Dan kunnen we samen werken aan een fijne, leefbare en veilige omgeving.
De Dorpspartij wil zich als geen andere partij verbinden met de inwoners van Gemert-Bakel.
Ons uitgangspunt is dat wij inwoners betrekken bij onderwerpen die zij van belang vinden. De Dorpspartij wil een gemeentebestuur dat niet boven de inwoners staat, maar naast hen. Gemert-Bakel is het sterkst als mensen zich verbonden voelen met elkaar.
De tien speerpunten in dit programma laten zien dat de Dorpspartij zich inzet voor een gemeenschap waarin het goed wonen én werken is. Waarin mensen zich op elkaar betrokken voelen en waarin we samen de verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat niemand buiten de boot valt. Dat is waar onze partij voor staat.

Ik hoop van harte dat u op 19 maart zult stemmen op de Dorpspartij.

Jan Bevers
Lijsttrekker Dorpspartij

Samen sterk

schoolbus2014

De 10 speerpunten van Dorpspartij Gemert-Bakel
1. Zorg dicht bij huis
Wie ziek is of ondersteuning nodig heeft, moet kunnen vertrouwen op goede zorg. De Dorpspartij gelooft in zorg in de eigen omgeving: in de straat, de wijk of het dorp. Daar zijn de drempels laag en is de aandacht groot.
Wij willen de zorg niet ‘van bovenaf’ regelen, maar samen met de inwoners kijken naar wat er nodig is en daar actie op ondernemen.
De komende jaren hebben bijvoorbeeld meer ouderen ondersteuning nodig om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven wonen. Om voldoende geld te hebben voor intensieve zorg (onder meer voor chronisch zieken) investeert de Dorpspartij in directe praktische hulp bijvoorbeeld door de dorpsondersteuners. Deze vrijwilligers helpen mensen om passende oplossingen te vinden, in hun eigen omgeving.
Zo wordt zorg geboden voor iedereen in Gemert-Bakel die het écht nodig heeft.
Onze voorstellen voor de zorg:
• Iedereen die ondersteuning nodig heeft om mee te kunnen doen in de samenleving, krijgt die zo dicht mogelijk bij huis aangeboden.
• Voor kinderen die zorg nodig hebben, moet worden voorkomen dat ze ver van huis naar school moeten. Met preventie willen we voorkomen dat kinderen aangewezen raken op zware en kostbare hulpverlening.
• We ondersteunen ouders die hulp nodig hebben bij de opvoeding, in samenwerking met het onderwijs.
2. Betaalbaar wonen voor jong en oud
Maatwerk op woongebied is het uitgangspunt van de Dorpspartij. Wij bevorderen de doorstroom, zodat er goedkope woningen vrijkomen. Waar nodig zullen wij zorgen voor meer huurwoningen. Er moeten voldoende aangepaste woningen zijn voor wie dit nodig heeft. Bestaande woningen zullen geschikt worden gemaakt voor ouderen en alleenstaanden.
Onze voorstellen voor wonen:
• We brengen het aantal betaalbare huurwoningen omhoog, samen met woningcorporatie Goed Wonen en projectontwikkelaars.
• We zorgen voor minimaal 40 procent sociale huurwoningen beneden de huurtoeslaggrens.
• We zetten de startersregeling voort, zodat jongeren een huis kunnen kopen.
3. Van uitkering naar werk
De Dorpspartij vindt het belangrijk dat mensen werkervaring opdoen. Dat ze hun kennis en kunde inzetten voor de samenleving. Want als mensen buiten de boot vallen, krijg je dat als samenleving dubbel zo hard terug. Ook vrijwilligerswerk is een belangrijke bijdrage: verenigingen en instellingen hebben immers iedere dag heel veel noodzakelijk werk te verzetten!
Binnenkort zullen alle uitkeringen vallen onder de nieuwe landelijke Participatiewet. Als die van kracht is, worden mensen die geen werk hebben, geprikkeld om weer aan de slag te gaan. De gemeente zal hierbij kansen scheppen – maar we verwachten ook wat van onze inwoners.
Samen sterk
Onze voorstellen voor werk:
• Als er even geen betaald werk is voor mensen met een uitkering, worden ze gestimuleerd om (tijdelijk) vrijwilligerswerk te accepteren.
• Wij willen bedrijven stimuleren om speciaal voor jongeren en vijftigplussers werkplekken en werkleerplekken aan te bieden.
• Voor wie echt niet meer aan de slag kan, is er natuurlijk altijd een vangnet: samen met Atlant Groep zullen we één of meerdere basisvoorzieningen opzetten.
4. Samenwerken tegen armoede
Voor de Dorpspartij is armoede in Gemert-Bakel onaanvaardbaar – vooral armoede onder kinderen. Toch hebben door de economische crisis steeds meer gezinnen moeite om iedere maand hun huishoudboekje op orde te krijgen. Wanneer mensen bijvoorbeeld hun baan verliezen, kunnen zij ineens de hypotheek of huur niet meer betalen.
Werk blijft natuurlijk een erg belangrijke manier om armoede tegen te gaan – maar dit lost niet altijd alles op. Daarom werkt de Dorpspartij keihard om te voorkomen dat onze inwoners door armoede in de problemen komen.
Onze voorstellen tegen armoede:
• Samen met inwoners, maatschappelijk middenveld, instellingen en bedrijven, willen we armoede helpen voorkomen en bestrijden. Dat doen we door voortzetting van
• het armoedebeleid, door schuldhulpverlening, en door ervoor te waken dat gezinnen in een sociaal isolement terechtkomen.
• Het dorps- en wijkgericht werken helpt ons bij het tijdig signaleren van (stille) armoede.
5. Duurzame land- en tuinbouw waar de bevolking achter staat
De land- en tuinbouw is erg belangrijk voor de economie van Gemert-Bakel. Maar we bereiken een grens en zetten de rem erop: onze gezondheid, kwaliteit van leven en
het milieu mogen niet verder onder druk komen te staan.
De Dorpspartij zegt: niet méér, maar beter. Dat betekent: minder dieren. Minder gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw. Minder antibiotica in de intensieve veehouderij. En het betekent ook dat wij gezinsbedrijven stimuleren, en megabedrijven afremmen.
Ons doel: eerlijke prijzen, duurzame productie, en zo min mogelijk risico’s voor mens
en dier.
Onze voorstellen voor de land- en tuinbouw:
• We vergroten het draagvlak voor de agrarische sector met een goede dialoog tussen burgers en boeren, en met voorlichting. We laten samen zien dat het anders kan – én dat we elkaar nodig hebben.
• We promoten eerlijk en duurzaam voedsel uit Gemert-Bakel via de detailhandel, en met huisverkoop in verswinkels op het platteland.
• Door meer natuurlijke materialen te eisen voor bedrijfsgebouwen, sluiten ze beter aan bij de omgeving. Zo maken we het landschap mooier.
Samen sterk
6. Samenwerking sport, cultuur en onderwijs
Sport, cultuur en onderwijs zijn erg belangrijk voor het welzijn en levensgeluk van mensen. Onze gemeente heeft in elk dorp mooie accommodaties hiervoor.
De Dorpspartij wil samenwerking binnen én tussen deze drie sectoren stimuleren.
Op sportgebied willen wij dat geen enkele sportclub meer hoeft te vrezen voor zijn voortbestaan. Dat doen we door toe te werken naar een omnivereniging, die zorgt voor collectieve inkoop, en voor afstemming van materialen en sponsoring. Op cultureel gebied willen we de kosten voor gebouwen en management zo laag mogelijk houden.
Dit kan onder meer door te werken met één management voor de professionele
culturele organisaties.
Onze voorstellen voor sport, cultuur en onderwijs:
• Efficiëntere exploitatie van accommodaties door onderlinge samenwerking.
• Verenigingen moeten nog meer samenwerken met scholen voor extra ledenwerving. Bovendien ontlast dit de scholen op het gebied van sport en cultuur.
• We stimuleren innovatieve samenwerking tussen professionals en vrijwilligers –
ook in de zorg voor mensen in de buurt.
• Om overgewicht bij jeugd tegen te gaan, zetten we buurtcoaches in de wijken in.
Zo komen sport en cultuur naar de jeugd toe, en komen jongeren in aanraking
met het bloeiende verenigingsleven van Gemert-Bakel.
7. Voor een zelfstandig Gemert-Bakel
De zelfstandigheid van Gemert-Bakel is voor de Dorpspartij vanzelfsprekend.
Kenmerkend voor onze identiteit is de kleine afstand tussen burgers en gemeente,
en tussen de zeven kernen onderling.
Dát bepaalt wie we zijn, waar we bij horen en wat we in stand willen houden.
De Dorpspartij staat voor kleinschaligheid. Wij koesteren het lokale, dicht bij de bevolking. Wij koesteren ook de energie van alle vrijwilligers en de betrokkenheid
van onze inwoners – we zullen die de komende jaren hard nodig hebben.
Als dit voor onze inwoners voordeel oplevert, zijn we voor samenwerking met andere Peelgemeenten. Maar we organiseren zaken alleen op regionaal niveau als dat lokaal
te kwetsbaar, te complex, of te duur is. Ons motto blijft: wat lokaal kan, doen we lokaal.
Onze voorstellen voor een zelfstandig Gemert-Bakel:
• Minder bureaucratie, waardoor meer geld beschikbaar is voor diensten voor onze inwoners.
• Met behulp van dorpsondersteuners bieden wij zo veel mogelijk hulp zelfstandig.
• Op deze manier is alleen voor de professionele hulp samenwerking in de regio nodig.
8. Financiën op orde!
De financiële situatie van onze gemeente was zeer slecht, maar nu is de begroting sluitend en zijn de uitgaven sterk teruggebracht. We kunnen weer sparen om onze reserves op peil te brengen en voorzieningen in stand te houden.
De gemeente krijgt er binnenkort echter meer nieuwe taken bij. Bijvoorbeeld Jeugdzorg, ondersteuning voor langdurig zieken, en de verantwoordelijkheid voor werk. Dit zullen we moeten uitvoeren met het budget dat we van het Rijk krijgen. We moeten op financieel gebied dus realistisch en zuinig blijven.
Samen sterk
Onze voorstellen op financieel gebied:
• Een zo klein mogelijke gemeentelijke organisatie.
• We blijven onze inkomsten en uitgaven in balans houden. We zorgen ervoor dat
onze spaarpotten weer gevuld worden, zodat we tegenvallers kunnen opvangen
zonder lastenverzwaring.
• Als lastenverlichting voor onze inwoners kan, zullen wij dat zeker doen.
9. Voor een innovatief ondernemend Gemert-Bakel
Gemert-Bakel kan trots zijn op de vele bedrijven die innovatief en duurzaam bezig zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van energie, recycling, techniek en voedsel.
De Dorpspartij wil deze innovatie ook aanjagen bij andere ondernemers en in het midden- en kleinbedrijf. Een sterke lokale economie en meer werkgelegenheid zullen
het resultaat zijn. Het netwerk en kennisuitwisseling zijn hierbij van groot belang.
Onze voorstellen voor ondernemend Gemert-Bakel:
• De gemeente moet zorgen voor voldoende bedrijventerreinen, een goede infrastructuur en korte, duidelijke gemeentelijke procedures voor bedrijven.
• We willen meer doen om bedrijven van buiten naar Gemert-Bakel te halen. Bijvoorbeeld door de inzet van een medewerker die hiervoor een actieve lobby voert.
• We willen nog sterkere samenwerking tussen onze bedrijven met de regio, en met Brainport Regio Eindhoven.
• We willen betere samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs: voor meer stageplaatsen en een betere afstemming van het onderwijs op de vraag uit het bedrijfsleven.
• We pleiten voor een lokale werkplaats, waar aanbod en vraag op elkaar kunnen worden afgestemd.
10. Natuurontwikkeling, toerisme en recreatie
Onze gemeente heeft prachtige landschappen en mooie natuur. Met nieuwe ontwikkelingen als de Natuurpoort Nederheide en Golfbaan Stippelberg, benutten wij onze omgeving op een perfecte manier voor toerisme en recreatie.
Wij zouden nog meer kunnen doen op dit gebied. Er zijn ook plekken waar deze schoonheid nog niet tot uiting komt, terwijl dat wél zou kunnen. In het buitengebied
Is op sommige plaatsen sprake van ‘verrommeling’. Dat wil de Dorpspartij tegengaan,
in samenwerking met de agrarische sector. Zo wordt elke plek in Gemert-Bakel een
mooi plaatje!
Onze voorstellen voor natuur, toerisme en recreatie:
• Verder blijven werken aan mooie fietsroutes, met horeca mogelijkheden. Ook hiervoor is een samenwerkend netwerk de sleutel tot succes!
• We willen de kennis over onze gemeente en haar historie beter digitaal beschikbaar maken.
• In fiets- en wandelroutes willen we historische objecten aansprekender in beeld brengen.

Kandidaten 2014

 • Agenda

  11 dec 2017
  Fractievergadering

  19:30
  Gemeentehuis
  18 dec 2017
  Bestuursvergadering

  18:45
  Gemeentehuis

  Alle evenementen bekijken